aplikacja Matura google play app store

o egzaminie z wiedzy o społeczeństwie

Matura z wiedzy o społeczeństwie jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z WOS może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

Na egzaminie można korzystać z kalkulatora prostego.

Arkusz

W arkuszu egzaminacyjnym – poza dwoma zadaniami rozszerzonej odpowiedzi – będą występowały wiązki zadań. Wiązka zadań może zawierać od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście. 

Pierwsze z zadań rozszerzonej odpowiedzi wymaga napisania pisma formalnego (np. zażalenie, pozew, apelacja, odwołanie, skarga) na podstawie różnych materiałów (na ogół: opisu sytuacji i przepisów prawnych). 

Drugie z zadań rozszerzonej odpowiedzi polega na rozważeniu postawionej tezy (na podstawie materiału i wiedzy własnej) lub na porównaniu problemu/kwestii (rozwiązanie przedstawione w materiale źródłowym z rozwiązaniem, na temat którego zdający powinien mieć wiedzę) albo na napisaniu np. wystąpienia publicznego, krótkiego artykułu (niejako w odpowiedzi na informację z materiału źródłowego). 

Pierwsze z zadań rozszerzonej odpowiedzi zawsze dotyczy problematyki bloku Prawo i prawa człowieka, natomiast drugie – weryfikuje w największym stopniu wiedzę i umiejętności zawarte w innym bloku lub innych blokach.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z WOS – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z WOS był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.
Polityka Prywatności